• Khá Bảnh, Phúc ‘XO’, chùa Ba Vàng… lên bàn nghị sự của Quốc hội

    Cử tri thấy việc quản lý mạng xã hội chưa chặt chẽ, xuất hiện ngày càng nhiều đối tượng phát ...