• Lâm Đồng dẫn đầu Tây Nguyên về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới

    Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tại Lâm Đồng đã vượt qua nhiều thách thức để đạt ...