• Không giới thiệu ứng cử vào QH, HĐND những người tham nhũng, chạy chức, chạy quyền

    Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp ...