• Bình Định đề nghị điều chỉnh tên “Qui Nhơn” thành “Quy Nhơn”

    UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản đề nghị các bộ, ngành xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ điều ...