• Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông tuyển dụng viên chức năm 2019

    Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: 1. Số lượng tuyển ...

  • UBND huyện Ea H’leo, Đắk Lắk tuyển dụng viên chức năm 2019

    Căn cứ Quyết định số 635/QĐ-SNV ngày 14/8/2019 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế ...

  • UBND huyện Ea Kar, Đắk Lắk tuyển dụng viên chức năm 2019

    UBND huyện Ea Kar, Đắk Lắk tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 161 chỉ ...