• Trường Đại học Tây Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2020

    Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, ...

  • Trường PTDTNT Tây Nguyên tuyển giáo viên năm học 2017 – 2018

    Trường PTDTNT Tây Nguyên tuyển giáo viên năm học 2017 – 2018 như sau: 1. Vị trí tuyển dụng– Giáo ...