• Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk tuyển dụng viên chức năm 2020

    Thực hiện Quyết định số 545/QĐ-SNV ngày 10/9/2020 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch ...