• Văn phòng HĐND tỉnh Đắk Lắk tuyển dụng công chức năm 2020

    Văn phòng HĐND tỉnh Đắk Lắk tuyển dụng công chức năm 2020 như sau:  Nguồn tin: daklak.gov.vn

  • Viên chức tuyển dụng sau ngày 1-7 không được biên chế

    Từ 1-7-2020, Luật Viên chức sửa đổi chính thức có hiệu lực sẽ áp dụng hàng loạt chính sách dành ...

  • Thông báo: Điều chỉnh nội dung kế hoạch tuyển dụng CC-VC các cơ quan Đảng, UB Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2019

    Thông báo: Điều chỉnh nội dung kế hoạch tuyển dụng CC-VC các cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ ...