• Sở Y tế tỉnh Đắk Nông tuyển dụng viên chức năm 2019

    Căn cứ Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên ...