• Chức danh công chức cấp xã nào được 2 người đảm nhiệm?

    Theo quy định mới về công chức cấp xã có 5 chức danh sẽ được bố trí 2 người đảm nhiệm. Thông ...