• UBND huyện Ea Súp, Đắk Lắk tuyển dụng viên chức năm 2019

    UBND huyện Ea Súp, Đắk Lắk tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: 1. Nhu cầu tuyển dụng: 220 chỉ ...