• UBND huyện Ea Kar, Đắk Lắk tuyển dụng viên chức năm 2019

    UBND huyện Ea Kar, Đắk Lắk tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 161 chỉ ...