• Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk đã tuyển dụng viên chức năm 2017

    Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Thông báo tuyển dụng viên chức làm ...