• Trường Đại học Tây Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2020

    Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, ...

  • UBND huyện Ea Kar, Đắk Lắk tuyển dụng viên chức năm 2019

    UBND huyện Ea Kar, Đắk Lắk tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 161 chỉ ...