• Khúc gỗ bỏ đi hóa thành tác phẩm 7 tỷ đồng

    Lang thang Tây Nguyên, anh Thuấn tìm được khúc rễ cây chỏng chơ bên rìa suối, 12 năm sau, khúc gỗ này ...