• Xử phạt 22 trường hợp tung tin sai về dịch Covid-19 ở Gia Lai

    Hầu hết các trường hợp đăng tải, chia sẻ các thông tin truyền miệng, thậm chí thêm thắt nội dung ...