• Trồng 100m2 rau rừng vốn mọc dại, thu hơn 40 triệu đồng 1 năm

    Trung tâm nghiên cứu quốc tế Rừng nhiệt đới - Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà (Lâm Đồng) vừa thử ...