• Khởi tố bảo vệ trung tâm cai nghiện lấy súng bắn vào đầu đồng nghiệp

    Khi được cấp súng làm công cụ hỗ trợ nhưng Trực đùa giỡn bằng cách lấy súng bắn... vào đầu ...