• Thượng tọa Thích Đức Thiện: Sư Toàn phải hoàn tục với 2 bàn tay trắng

    Thượng tọa Thích Đức Thiện nói các Phật tử cũng nên hiểu cho đúng, dù cúng gì thì cúng cũng là cho ...