• Hoa mắt với giàn nho Pháp “siêu mắn” trên sân thượng tầng 3

    Giàn nho Pháp "toàn quả là quả" trên sân thượng tầng 3 của nông dân phố tại đường Hoàng Quốc ...