• Lão nông “khùng” đang tâm chặt cả rừng cao su chỉ để trồng nho…dại

    Ngày quyết lòng chặt bỏ 8 công cao su trưởng thành để trồng nho dại, ông bấm bụng gạt nước mắt. ...