• Cấp thẻ Căn cước thay CMND trên cả nước từ ngày 1/1/2020

    Theo luật căn cước, từ ngày 1/2/2020, công dân trong cả nước sẽ được cấp thẻ căn cước công dân ...