• 6 trường hợp sẽ bị thu hồi, hủy bỏ văn bằng hoặc chứng chỉ

    Từ năm 2020, cơ sở giáo dục đại học tự chủ thiết kế mẫu, in phôi văn bằng giáo dục đại học. ...