• Bộ Công an đề xuất cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp

    Bộ Công an đề xuất Chính phủ cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp để tích hợp các thông tin về ...