• Mốt đeo nhẫn lông đuôi voi lấy may của người Việt lên báo Pháp

    Nhiều người truyền tai nhau rằng đeo nhẫn hay vòng lông đuôi voi sẽ đem lại may mắn, nhưng hiện không ...