• Viên chức tuyển dụng sau ngày 1-7 không được biên chế

    Từ 1-7-2020, Luật Viên chức sửa đổi chính thức có hiệu lực sẽ áp dụng hàng loạt chính sách dành ...