• Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 1/2020

    Công ty tài chính chỉ được nhắc nợ tối đa 5 lần/ngày, cấm hành hạ vật nuôi, lương tối thiểu ...