• Phụ nữ thất nghiệp lừa doanh nhân hơn 1 tỷ

    Hương tự nhận là cán bộ Bộ Tài chính, sau đó thuê làm giả nhiều công văn để lừa hơn một tỷ ...