• Đài thơm 8 ở Tây Nguyên được mua giá cao hơn thị trường 700 đ/kg

    Quá trình thử nghiệm cho thấy, giống lúa Đài thơm 8 có chất lượng, năng suất cao, thời gian sinh ...