• Thu tiền triệu từ điện mặt trời mái nhà

    Với cơ chế giá bán điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) hiện nay, các hộ gia đình có thể thu về hàng ...