• Lạ đời, cả huyện không có trụ ATM nhưng buộc cán bộ nhận lương qua thẻ

    Dù đến thời điểm này huyện miền núi Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi vẫn không có trụ ATM, nhưng từ ...