• Đăk Lăk: Gần 500 phạm nhân được tha tù giảm án nhân dịp 30/4 và 1/5

    Việc giảm chấp hành hình phạt tù cho phạm nhân vào dịp các ngày lễ hàng năm là chính sách nhân đạo, ...