• Từ năm học tới, sẽ không tổ chức dạy học trước ngày khai giảng 5-9

    Tựu trường và đi học trước khoảng một tháng rồi mới khai giảng là việc diễn ra trong nhiều năm ...