• Vi phạm đạo đức lối sống, nữ Bí thư Huyện đoàn bị khai trừ ra khỏi Đảng

    Do vi phạm trong việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, bà Nguyễn Thị Hà, Bí thư Huyện đoàn ...