• Khai báo y tế toàn dân được thực hiện ở đâu, như thế nào?

    Chậm nhất từ ngày mai 10-3, người dân sẽ thực hiện khai báo y tế trên hệ thống phần mềm riêng (app) ...