• Người đàn ông bỗng tỉnh lại khi gia đình chuẩn bị lo hậu sự

    Ông Têm bị đột quỵ não rồi ngã từ cửa sổ nhà sàn xuống ao. Khi gia đình chuẩn bị lo hậu sự thì ...