• Lãnh đạo Hải quan : Anh em thu thêm tiền do khổ quá

    Lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu La Lay giải thích, do anh em điều kiện khó khăn, thẻ lương thì vợ ...