• Giá dầu xuống âm – người bán phải trả tiền người mua

    Việc giá xuống âm cho thấy người bán sẵn sàng trả gần 40 USD cho người mua để không phải giữ ...