• Một năm nuôi 20 tấn cá rô đồng, kéo mẻ lưới cả làng đến xem

    Con đường ngoằn nghèo từ trung tâm xã dẫn chúng tôi đến mô hình chuyển đổi nuôi cá rô đồng của ...