• Gói 62.000 tỉ đồng: Xử lý lãnh đạo xã đưa người nhà vào danh sách hộ cận nghèo

    Tổng số tiền đã chi chi hỗ trợ cho các đối tượng tới thời điểm ngày 20/5/2020 là 17.500 tỉ ...