• Không vay tiêu dùng nhưng bị gọi điện đe dọa liên tục, ép trả nợ

    Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng cho biết tiếp nhận nhiều khiếu nại về hành vi thu nợ ...