• Các địa phương sẽ cẩn trọng trong việc cấp phép biểu diễn cho Duy Mạnh

    Cục Nghệ thuật biểu diễn phủ nhận thông tin có email gửi đến Cục đề nghị cấm diễn ca sĩ Duy ...