• Bắt buộc khai báo y tế với khách bay nội địa, đi xe khách, tàu hỏa để phòng Covid-19

    Để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu khai báo y tế điện tử bắt buộc ...