• Bệnh nhân 833 đến nhiều ngân hàng, đi siêu thị và ăn giỗ

    Điều tra dịch tễ của cơ quan chức năng cho thấy bệnh nhân 833 có lịch trình di chuyển phức tạp. ...