• Công điện khẩn: Bảo đảm an toàn công trình thủy lợi đề phòng mưa lớn của bão số 9

    Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi có Công điện khẩn tăng cường bảo đảm an toàn công trình ...