• ‘Thông tin ĐBSCL biến mất vào 2050 chưa đủ cơ sở khoa học’

    Chuyên gia Việt Nam cho rằng, nghiên cứu của Climate Central không chính xác do sử dụng số liệu sai và ...