• Đề xuất đấu giá biển số xe đẹp để tăng thu ngân sách

    Bộ Công an đang dự thảo Đề án xin ý kiến các bộ, ban, ngành, địa phương để tổng hợp đề xuất ...