• Đầu độc rừng thông để lấn chiếm đất mặt đường

    Hoàng Văn Quân khai nhận đã thực hiện hành vi đầu độc rừng thông trên với mục đích lấn chiếm ...