• Văn phòng HĐND tỉnh Đắk Lắk tuyển dụng công chức năm 2020

    Văn phòng HĐND tỉnh Đắk Lắk tuyển dụng công chức năm 2020 như sau:  Nguồn tin: daklak.gov.vn