• Phúc XO được dìu đến tòa

    Trần Ngọc Phúc đi không vững, được các bị cáo và lực lượng chức năng hỗ trợ dìu đi. Phía ngoài ...